「CF#663」B Fix you(div.2)

题意

Link

给你一个$n \times m$的图,对于$f[i][j]$只有“D”和“R”,代表下和右两个方向

问修改多少个点,满足从任意点出发,都能到$(n,m)$

题解

因为只能往下或往右走

其他点必然经过最后一行或最后一列

所以只要最后一行和最后一列都是能走到$(n,m)$

剩余区域不需要做任何改变

统计最后一行不是“R”的个数

最后一列不是“D”的个数

相加即可

Code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define RE register

inline void fread(int &x){
x=0;
int f=1;
char ch=getchar();
while(ch<'0'||ch>'9'){
if(ch=='-')f=-1;
ch=getchar();
}
while(ch>='0'&&ch<='9'){
x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48);
ch=getchar();
}
x*=f;
}

inline void work(){
int n,m,ans=0;
char f[110][110];
fread(n);
fread(m);
for(RE int i=1;i<=n;i++){
for(RE int j=1;j<=m;j++){
f[i][j]=getchar();
}
getchar();
}
for(RE int i=1;i<=n;i++){
if(f[i][m]=='R')ans++;
}
for(RE int i=1;i<=m;i++){
if(f[n][i]=='D')ans++;
}
printf("%d\n",ans);
}

int main(){
int T;
fread(T);
for(RE int i=1;i<=T;i++){
work();
}
return 0;
}
/*
1
4 4
DDDD
DDDD
DDDD
RRRC
*/
0%